Výtah z obchodních a přepravních podmínek


Kurýrní služba odpovídá za škodu způsobenou na zásilce v době od jejího převzetí po její doručení. Své odpovědnosti za škodu se sprostí v případě, že se prokáže, že škoda byla způsobena:

 • odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky
 • vadou nebo přirozenou povahou zásilky
 • vadným obalem
 • mylnou informací o obsahu zásilky

Naše společnost je pojištěna na odpovědnost za škodu zasílatele do výše 5.000.000,- Kč u České pojišťovny a.s.V případě, že klient požaduje pojistit zásilku v plné výši, platí následující podmínky:
 • nutno uvést skutečnou cenu zásilky
 • nutno uvést skutečný obsah zásilky

Kurýr je oprávněn odmítnout převzetí zásilky v případě, že je špatně zabalena nebo znečištěna.Zásilka:
 • zásilkou se rozumí předmět určený k přepravě, který má v souladu s těmito obchodními podmínkami Dopravce povinnost dopravit Příjemci
 • zásilka musí být řádně zabalena tak, aby byla chráněna proti ztrátě nebo poškození a aby nemohla poškodit jiné zásilky, popřípadě dopravní prostředky a aby nezpůsobila újmu na zdraví obslužnému personálu nebo jiným třetím osobám
 • zásilku je nutno opatřit správnou a úplnou adresou Odesílatele a Příjemce


Dopravce se zavazuje:
 • v případě, že potvrdí objednávku Zákazníka, převzít zásilku v Místě odeslání
 • po převzetí zásilky v Místě odeslání zajistit přepravu zásilky Příjemci zásilky na místo určení
 • v případě nemožnosti zásilku doručit je Dopravce povinen neprodleně informovat Zákazníka a dohodnout další postup
 • předat proti písemnému potvrzení zásilku Příjemci na místě určení
 • zajišťovat přepravu zásilek řádně, včas, s náležitou odbornou péčí
 • chránit všestranně zájmy zákazníka, pokud jde o ochranu přepravy zásilky proti škodám, jež by mohly vzniknout při přepravě
 • poskytnout Zákazníkovi do šesti měsíců ode dne doručení na jeho žádost přepravní list zásilky, z něhož lze určit, kdo a kdy zásilku převzal, kdo byl Odesílatelem zásilky a kdo byl Příjemcem zásilky, popřípadě jiné údaje o zásilce
 • zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví při realizaci přepravy


Zákazník se zavazuje:
 • v případě, že chce využít služeb Dopravce, objednat přepravu zásilky stanoveným způsobem, tj. telefonicky, faxem nebo elektronickou komunikací - objednávkový formulář na Internetu nebo e-mailem
 • opatřit zásilku úplnou a správnou adresou Místa odeslání a Místa určení včetně čísla evidenčního a popisného (včetně přesného podlaží a čísla dveřím popřípadě jiné specifikace prostor Místa určení, jde-li o dům s více podlažími nebo s více byty nebo nebytovými prostory), pouze jedno číslo uvedené u příslušné ulice se považuje za číslo evidenční, není-li Zákazníkem písemně určeno jinak
 • v objednávce uvádí Zákazník své jméno, adresu a telefon, bylo-li Zákazníkovi uděleno zákaznické číslo nebo je-li stálým zákazníkem, stačí uvést pouze toto číslo nebo název firmy
 • zajistit řádné a bezpečné zabalení zásilky, přiměřené povaze a druhu zásilky včetně označení Příjemce zásilky na obalu. V případě porušení této povinnosti Zákazník odpovídá za škodu způsobenou Dopravci porušením této povinnosti, a zároveň Dopravce neodpovídá za škody na Zásilce způsobené porušením této povinnosti
 • upozornit Dopravce přímo v objednávce, že objednává přepravu zásilky o hmotnosti větší než 5kg nebo rozměrech větších 50x20x10cm, popřípadě zásilky plochého tvaru o šířce větší 30cm
 • upozornit Dopravce přímo v objednávce, že objednává přepravu zásilky o hmotnosti větší než 20kg nebo rozměrech větších 120x60x50cm, popřípadě zásilky plochého tvaru o šířce větší 75cm
 • uvést hodnotu zásilky v okamžiku objednávky přepravy zásilky, je-li hodnota zásilky větší než 5000,- Kč, s tím, že jinak nese důsledky nesplnění této povinnosti, popřípadě uvést, že chce doručit zásilku jako expresní či superexpresní
 • předat Dopravci nejpozději při předání zásilky zvláštní listiny, je-li jich potřeba ke splnění přepravy
 • potvrdit převzetí každé zásilky na oficiální k tomu určený přepravní list Dopravce
 • poskytnout Dopravci správné údaje o obsahu zásilky a její povaze, v případě porušení této povinnosti Zákazník odpovídá za škodu způsobenou Dopravci porušením této povinnosti
 • přijmout zpět nedoručitelnou zásilku


Obchodní a přepravní podmínkyKompletní verzi obchodních a přepravních podmínek si můžete stáhnout zde.